google service

0

รัฐบาลจีนบล็อกการใช้งาน WhatsApp ทุกช่องทาง เพราะเตรียมตัวรับมืองานพบปะของชาวคอมมิวนิสต์

อย่างที่เรารู้กันว่ามีหลายแอปที่มีเซิฟเวอร์ในต่างประเทศถูกบล็อกให้ใช้งานในจีนไม่ได้ เช่น Facebook , Twitter , Instagram รวมถึง Google Service ด้วยเนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อเทียบกับ Wechat ซึ่งมีเซิฟ…