ยุบกระทรวง ICT ตั้งกระทรวงใหม่: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรามาทำความรู้จักกัน

Avatar photo
app MP24 3063 A | ict | ยุบกระทรวง ICT ตั้งกระทรวงใหม่: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรามาทำความรู้จักกัน

 

วันนี้ 15 ก.ย. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 สรุปความได้ว่าให้ยุกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยระบุอำนาจหน้าที่และหน่วยงานหลักไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 21/1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา 21/2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

  1. สำนักงานรัฐมนตรี
  2. สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. กรมอุตุนิยมวิทยา
  4. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การโอนย้าย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาอยู่ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้เหตุผลในการตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้ว่า

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่จํากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องดำเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 >> Download


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx