คืนความสุขส่งท้ายปี เตรียมรับสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี “ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ” จาก คสช. หลังไอซีทีอนุมัติจัดซื้อ 7 ล้านบาท

คืนความสุขส่งท้ายปี เตรียมรับสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี “ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ” จาก คสช. หลังไอซีทีอนุมัติจัดซื้อ 7 ล้านบาท

จับภาพหน้าจอ 2557-12-17 เวลา 13.57.30

แนวคิดอินเทรนด์ ตามยุคตามสมัย จะซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ที่วัยรุ่น รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ กำลังใช้ไปทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเอกสารที่หน้าเว็บไซด์ของ ICT ได้แจ้งไว้ในราคา 7,177,353.24 บาท ตามการเสนอราคาของบริษัทไลน์คอมปานีไทยแลนด์

เพื่อทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ คสช. ที่ต้องการปลูกฝังความคิดเชิงบวกในการประพฤติตนเพื่อการพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยจะมีการทำแคมเปญแจกสติ๊กเกอร์ชุดดังกล่าวในช่วงสิ้นปีนี้ หรือประมาณวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้คนไทยในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2558 นี้ครับ

img_moon5 (1)

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

คัดมาเพื่อคุณ
Tomb-Raider-2013

 • 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 • 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 • 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 • 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 • 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 • 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ICT ผ่าน Dialynews

View Comments (0)

Leave a Reply