smart gun

0

สมาร์ทวอทช์ต้องหลบ: สมาร์ทกัน มาถึงอเมริกาแล้ว ปืนอัจฉริยะใช้คู่กับนาฬิกาในการลั่นไก!

Smart gun สมาร์ทกัน ปืนอัจฉริยะใช้คู่กับนาฬิกาในการลั่นไก! เป็นครั้งแรก ในอเมริกา

rtxcqsx

อนาคตแห่งการควบคุมอาวุธ มาถึงแล้วครับ

ผู้ผลิตปืนจากเยอรมัน Armatix …