Signify

0

ฟิลิปส์ ไลติ้ง ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Signify (ซิกนิฟาย) มีผลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย!

วันนี้ทางฟิลิปส์ประเทศไทยได้ประกาศข่าวการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการ จากเดิม บริษัท ฟิลิปส์ ไลติ้ง เป็น ซิกนิฟาย (Signify) ด้วยเหตุผลในจากการแยกบริษัทออกจากบริษัทแม่ รอยัล ฟิลิปส์ ตั้งแต่เมื่อปี 2…