Canon Delivery Service

แคนนอน ให้บริการรับส่งซ่อมพรินเตอร์และกล้องรองรับการทำงานแบบ Work from home

แคนนอน ให้บริการรับส่งซ่อมพรินเตอร์และกล้องรองรับการทำงาน แบบ Work from home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 รับส่งสินค้าซ่อมทั้งพรินเตอร์ กล้อง และเลนส์ ในเขตกรุงเทพฯ และ ป…