Apple Airpod Earbuds

กรมศุลสหรัฐฯ ยึดของกลาง OnePlus Buds ด้วยเหตุผลว่าเป็น Apple Airpods ของปลอม!

กรมศุลกากรและกา…