วันต่อต้านคอร์รัปชัน

Pic3 AIS รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน | วันต่อต้านคอร์รัปชัน | AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน
AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

AIS สานพลังพนัก…