AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

Avatar photo
Pic3 AIS รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน | AIS | AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

AIS สานพลังพนักงาน เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามหลักบรรษัทภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 แสดงจุดยืนองค์กรธุรกิจโทรคมนาคมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย)” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  คู่ค้า พันธมิตร สังคมและประเทศชาติ

Pic4 AIS รวมพลังต่อต้านคอรัปชัน | AIS | AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันที่จัดขึ้นในปีนี้ ชาว AIS ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT และภาคีเครือข่าย สร้างองค์กรโปร่งใส ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งสนับสนุนสังคมและประเทศให้ปราศจากการคอร์รัปชันอย่างแท้จริง” 

Pic 1 scaled | AIS | AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AIS ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Pic2 AIS | AIS | AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

คัดมาเพื่อคุณ
AIS1175 Not the crook | .AIS1175 | AIS เตือน! ข้อมูลปลอม หมายเลข 1175 และ .AIS1175 ไม่สามารถดูดเงินจากบัญชีได้

โดย AIS มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรที่ต่อต้านการทุจริต การให้สินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) ภายใต้ธีม “Zero-Fraud society starts with us” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความสุจริตและซื่อตรงในการทำงาน จนกลายเป็นค่านิยมในหน้าที่ของคน AIS ที่มีต่อทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานต่างๆ  

 


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx