กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0

ยุบกระทรวง ICT ตั้งกระทรวงใหม่: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรามาทำความรู้จักกัน

  วันนี้ 15 ก.ย. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 สรุปความได้ว่าให้ยุกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร…