XBOX

0

ข่าวลือ Nintendo สนใจใช้ระบบสตรีมเกมของ ไมโครซอฟท์

ลือหนักเกม Halo , Gear Of War ของไมโครซอฟท์อาจเตรียมลง Nintendo Switch !!

ลือ ไมโครซอฟท์เตรียมส่ง X-Cloud สตรีมเกม Xbox บน Nintendo Switch !!