watchOS 10

apple watch | watchOS 10 | watchOS 10 จะยกเครื่องดีไซน์ใหม่ หลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานาน
watchOS 10 จะยกเครื่องดีไซน์ใหม่ หลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานาน

รายงานใหม่เผยว่…