Tuntun

0

“Tata & Tuntun Story” นักแสดงละครใบ้ Babymime และคุณลูก Tuntun กับไฮไลท์นิทานก่อนนอน เรื่อง “พระอาทิตย์กับพระจันทร์”

เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างดนตรีสด ละครใบ้ และการเล่านิทานของคุณพ่อ Tata นักแสดงละครใบ้ Babymime และคุณลูก Tuntun …