The Game Awards 2021

Geoff Keighley ยืนยันว่า Activision Blizzard จะไม่เข้าร่วมงาน The Game Awards 2021

Geoff Keighley หัวหน้าผู้จัดงาน The Game Awards  ยืนยันว่า Activision Blizzard จะไม่เข้าร่วมงาน The Game Awards 2021 หลังจากรายงานออกมาซึ่งระบุว่าการละเมิด การล่วงละเมิดทางเพศ และการปฏิบัติที่กินสัตว์อื่นเ…