sony sw2

0

Review : Sony Smartwatch 2 ที่ข้อมูลทุกอย่างมาจากผู้ใช้จริงล้วนๆ

รุ่น Sony Smartwatch 2 เป็นรุ่นนึงที่ผมเล็งไว้มาตั้งนานแล้วเพราะว่ามีโจทย์ที่ต้องการอุปกรณ์บางอย่างมาตอบโจทย์การใช้งานคือ การแจ้งเตือนที่เชื่อมกับมือถือเราได้เพราะในบางกรณีเราไม่ามารถได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในขณะที่เราอยู่ที่ๆมีเสียงดังได้ Sony SW2 ก็เลยถือว่าตอบโจทย์ผมได้มากๆเลยเพราะมันสามารถแจ้งเตือนได้หลายๆอย่างที่ผมต้องการเช่น สายเรียกเข้า …