Shell Oil

0

10 โลโก้ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในโลก!!!

กว่าจะสร้างแบรนด์ให้เป้นที่ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่าย และยิ่งสามารถผ่านร้อนผ่านหน่วมาได้จนถึงปัจจุบันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่แบรนด์เหล่านี้ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆ AppDisqus นอกจากจะเก่าแก่แล้วยังประสบความสำเร็จเป็นอย…