Samsung Galaxy M33 5G

galaxy m32 5g samsung website india 1640671490267
Samsung Galaxy M33 5G ผ่านการรับรอง Bluetooth เป็นที่เรียบร้อย

เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy M33 5G มาตั้งแต่เดือนธันวาคมกันมาบ้างแล้ว แล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่เครื่องเตรียมวางขายแล้วด้วย แต่สุดตัวเครื่องผ่านการรับรอง Bluetooth เป็นที่เรียบร้อย โดยมีโมเดล SM-M336B_…