Return package

0

1476253794459 | Return package | Samsung ส่งกล่องกันไฟให้ผู้ใช้ Galaxy Note 7 สำหรับการส่งคืนอุปกรณ์
Samsung ส่งกล่องกันไฟให้ผู้ใช้ Galaxy Note 7 สำหรับการส่งคืนอุปกรณ์

หลังจากที่ Samsung ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะเลิกผลิต Galaxy Note 7 อย่างถาวร พร้อมทั้งประกาศเรียกคืนอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้งเนื่องด้วยสาเหตุที่อุปกรณ์ยังคงมีโอกาสเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุ…