qx 100

0

Camera 360 จะสนับสนุนการใช้ร่วมกันกับเลนซ์เสริมติดโทรศัพท์ของ Sony QX-10 และ QX-100

เลนซ์ Sony QX-10 และ QX-100 จะได้รับการสนับสนุนจากแอพพลิเคชั่น Camera 360 เพื่อใช้งานร่วมกันกับตัวเครื่องสมาร์ทโฟน แต่งภาพและใส่ฟิลเตอร์ผ่านเลนซ์กล้อง   Sony และ Camera 360 ได้ประกาศถึงการสนับสนุนการใ…

ภาพตัวเต็มๆ เลนซ์กล้องติดเสริมสมาร์ทโฟนของ Sony QX10 และ QX100 จะเรียกกันว่า “Smart Shot”

ภาพของตัวเลนซ์กล้องติดเสริมสมาร์ทโฟนของ Sony QX10 และ QX100 ที่ต่อไป ทาง Sony จะเรียกอุปกรณ์เสริมชนิดใหม่นี่ว่า “Smart Shot”   SONY เตรียมปล่อยอุปกรณ์เสริมแนวคิดใหม่ ” Smart Shot&#82…