Peter Chou

0

CEO ของ HTC เฮีย Peter Chou จะมุ้งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์!!!

ปีนี้ถือว่าเป็น…

HTC ยังไม่มีแผนที่จะปลด CEO Peter Chou ออก

ถึงแม้ว่าสถานกา…