PALIT

0

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน!!!

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชน พร้อมทิศทางการเติบโตของธุรกิจรวมไปถึงการเตรียมย้ายที่ทำการใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมรองรับตลาด AEC ในอนาคต

7 กุมภาพันธ์ …