Notify Center

0

!!!Unification Notification ศูนย์กลางการแจ้งเตือนของระบบ Windows Phone 8 โผล่ภาพจริงในการทดสอบใช้งาน

สำหรับสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ระบบ Windows Phone ต้องการจะให้มีเพิ่มเติมเข้ามาสักทีในระบบตนเองนั้นก็คือ Notify Center หรือศูนย์กลางการแจ้งเตือนที่เราสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ว่ามีการติดต่อหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดข…