My Play Activity

0

Google ปล่อยหน้าฟีดใหม่ “กิจกรรมของฉันใน Play” แสดงข้อมูลการให้คะแนนและการชื่นชอบแอพของเราที่ผ่านมาใน PlayStore

Google ปล่อยหน้าฟีดใหม่ใน PlayStore แสดงข้อมูลการให้คะแนนและการชื่นชอบแอพของเราที่ผ่านมา

1

 

Google ได้ปล่อยหน้าฟีดใหม่ใน Google Playstore เป็นหน้าการตรวจสอบพฤติกรรมตัวเราเองที่ผ่านมาว่า …