MWA onMobile

MWA-On-mobile-App
แอพการประปานครหลวง MWA onMobile เช็คน้ำประปาไม่ไหล จ่ายค่าน้ำค้างชำระ ไม่ต้องเดินทางไปการประปา แอพเดียวจบครบทุกการบริการประปา

ใครที่ค้างชำระค่าน้ำประปากับการประปานครหลวง ซึ่งปกติจะไม่สามารถชำระผ่านบริการเคาเตอร์เซอร์วิสหรือแอพที่จ่ายค่าน้ำประปาอื่นๆ ได้เมื่อเราค้างชำระเกินหนึ่งเดือน แต่เราสามารถจ่ายผ่านแอพนี้ได้ครับ MWA onMobile …