Microsoft Wearable Device

0

ลือ อุปกรณ์สวมใส่ของ Microsoft จะมาในรูปแบบ Smart Band ไม่ใช่ Smart Watch

ในยุคที่กระแสขอ…