Latitude 9520 2-in-1

Dell เปิดตัวนวัตกรรมพีซีใหม่ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

เพื่อรองรับกระแส work from anywhere เดลล์ (DELL)เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่เน้นการทำงาน การใช้งานเพื่อพักผ่อน และเพื่อการเรียนรู้ และอย่างที่มีการคาดหวังต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้ที่ม…