HTC One Mini 2

0

HTC One mini 2 มีภาพตัวเครื่องจริงหลุดออกมาแล้ว!!!
HTC One Mini 2 ไร้เงากล้องตัวที่ 2!!!
HTC One M8 Mini จะมาในชื่อ HTC One Mini 2!!!