HiSilicon (Huawei)

0

สมาร์ทโฟน 5G ในประเทศจีนจะมีราคาแพงกว่า 4G ไม่มากนัก

สมาร์ทโฟน 5G กำลังมาและแน่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์จาก 4G เป็น 5G ที่คาดว่ามือถือจะมีราคาสูงขึ้น โดยล่าสุดอ้างอิงจาก รายงานระบุว่าผู้ผลิตจีน จะมีการประกาศค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยใช้สูตร 5G + 500” ซึ่งหมา…