HEVC Advance Patent Pool

OPPO เข้าร่วมการเป็นผู้ออกใบอนุญาตใน HEVC Advance Patent Pool

OPPO ประกาศการเป็นผู้ออกใบอนุญาตใน HEVC Advance Patent Pool โดยสิทธิบัตรมาตรฐาน HEVC / H.265 ของ OPPO จะรวมอยู่ในพอร์ตใบอนุญาตสิทธิบัตรของ HEVC Advance ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิบัตรทั่วโลกแล้วมากกว่า 13,700 รายก…