GlassUp

0

แว่นวิเศษ GlassUp จะรองรับระบบปฏิบัติการ Windows Phone เพิ่มเติมจาก Android และ iOS

โครงการเทคโนโลยี GlassUp มีแผนการที่จะรองรับระบบปฏิบัติการ Windows Phone ซึ่งแนวคิดของ GlassUp จะไม่เหมือน Google Glass สำหรับ GlassUp นั้นจะใช้กระจกแว่นเป็นตัวแสดงผล ซึ่งเป็นการเพิ่มหน้าจอแสดงผลพิเศษสำหรั…