Fix

0

Windows Phone 8 Storage Fix
Microsoft ยืนยัน Windows Phone 8 มีปัญหาเรื่องเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลไม่คงที่ ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อัตโนมัติ!

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้งาน Windows Phone 8 ที่สังเกตเห็นปัญหาพื้นที่ความจุของคุณลดน้อยถอยลงทุกทีที่เช็คทั้งๆ ที่ไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมเลย และไอ้เจ้าพื้นที่ที่หายไปนั้นก็จะไปกองอยู่ใน ‘Other’ หรื…