Fitness Boxing

หลังจาก Covid-19 ระบาดทำให้เกม Fitness Boxing บน Nintendo Switch ขายเพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะวางขายมาเป็นปี (ขายปี 2018) แล้ว แต่เกม Fitness Boxing บน Nintendo Switch …