expert raw

galaxy-z-fold4-share-image
แอป Expert RAW รองรับ Samsung Galaxy Z Fold 4 แล้ว

Samsung มีแอปพลิเคชันกล้องที่มีความซับซ้อนมากกว่าแอปกล้องปกติ ใช้ชื่อว่า Expert RAW ที่ทำให้เราสามารถควบคุมการถ่ายภาพได้ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้สามารถใช้งานได้บน Galaxy S21, Galaxy S22 และ Galaxy Z Fold …