Edge Screen

0

แนะนำ 9 Edge Screen ควรนำมาใช้ ใน Samsung Galaxy

สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรดาเครื่องหน้าจอขอบโค้งของ Samsung ก็คือส่วนโค้งตรงนั้นไม่ได้โค้งเอาไว้เฉยๆ แต่จะเป๋็นจุดที่เอาไว้เรียกใช้หน้าพิเศษที่ชื่อว่า Edge Screen เป็นหน้าที่เราจะเรียกออกมาได้ทุกขณะที…