e3 2020

เป็นทางการ งาน E3 2020 ถูกยกเลิกเพราะ COVID-19
ข่าวลือ เพราะ COVID-19 ทำให้งาน E3 2020 อาจจะถูกยกเลิก
นินเทนโด ยืนยัน จะเข้าร่วมงานแสดงเกม E3 2020 แน่นอน