Cybersecurity

0

UK ตั้งกองกำลังทางไซเบอร์ Cybersecurity เพื่อต่อกรกับแฮกเกอร์ของ ISIS

  สหราชอาณาจักร(UK) เตรียมจัดตั้งกองกำลังความปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้น หลังจากรัฐบาลหลักทราบว่า ISIS กำลังวางแผนการโจมตีโลกไซเบอร์ โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร ระบบควบคุมการจร…