ConceptD

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วางใจ ConceptD เลือก ConceptD 5 พัฒนาทักษะฝีมือใน D Club

ConceptD ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อยอดศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เปิด “ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล D Club” พื้นที่พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานและประสบการณ์การทำงานรอบด้านในรูปแบ…