check IMEI

0

[Tip] สรุปวิธีตรวจสอบว่า Samsung Galaxy Note 7 เป็นรุ่นที่ปลอดภัยหรือไม่?

  หลังจากที่เกิดปัญหาแบตเตอรี่จนทำให้ Samsung Galaxy Note 7 เกิดการระเบิดหลายกรณี ส่งผลทำให้ SAMSUNG เรียกคืนสินค้า และผลิตล็อตใหม่ออกมาเพื่อเปลี่ยนคืนลูกค้า และขายต่อไปในอนาคต แต่เพื่อความปลอดภัยและช…