bb os

0

วิเคราะห์OSใหญ่ๆจากอดีตถึงปัจจุบัน จากมุมมองของผู้ใช้จริงมาแล้วทั้ง 4 OS

ประวัติผมคร่าวๆ : สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของผมคือ BB curve 8520 มา2ปีเต็มๆและ IPAD 2 ซื้อหลัง