bb os

0

วิเคราะห์OSใหญ่ๆจากอดีตถึงปัจจุบัน จากมุมมองของผู้ใช้จริงมาแล้วทั้ง 4 OS

ประวัติผมคร่าวๆ : สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของผมคือ BB curve 8520 มา2ปีเต็มๆและ IPAD 2 ซื้อหลัง BB มานิดเดียวและยังใช้เครื่องเดิมจนถึงทุกวันนี้ หลังจาก BB มาก็ใช้Android Samsung Galaxy S2 ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ย่างเ…