Ascend W1

0

!!!Huawei Ascend W1 สมาร์ทโฟน Windows Phone 8 แบรนด์ที่สี่ พร้อมออกขายแล้วเริ่มที่เยอรมัน

Huawei เตรียมเริ่มต้นก้าวเดินแรกสำหรับการจำหน่ายเครื่องสมาร์ทโฟนระบบ Windows Phone 8 เครื่องแรก Ascend W1 เป้าหมายประเทศแรก เยอรมัน ออกจำหน่ายภายในเดือนนี้   Huawei Ascend W1 สมาร์ทโฟน Windows Phone 8…