ANFR

0

anfr-sar
มือถือปีนี้ 8 รุ่น สอบตก SAR หรือค่าดูดกลืนพลังงานจำเพาะสัญญาณไร้สายซึ่งส่งผลกระทบกับร่างกายมนุษย์

SAR หรือ Specific Absorption Rate หรือในภาษาไทยเรียกว่าค่าดูดกลืนพลังงานจำเพาะของเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์จากการได้รับรังสีประเภท Radio Frequency หรือ RF โดยมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัม (W/kg) โดยในโลกนี้มี…