Activision Blizzard

Geoff Keighley ยืนยันว่า Activision Blizzard จะไม่เข้าร่วมงาน The Game Awards 2021

Geoff Keighley หัวหน้าผู้จัดงาน The Game Awards  ยืนยันว่า Activision Blizzard จะไม่เข้าร่วมงาน The Game Awards 2021 หลังจากรายงานออกมาซึ่งระบุว่าการละเมิด การล่วงละเมิดทางเพศ และการปฏิบัติที่กินสัตว์อื่นเ…