คุณกำลังอ่าน
ประกาศใช้แล้วกฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ ที่เปิดให้สามารถเจาะข้อมูลส่วนบุคคลได้ (หากจำเป็น)

ประกาศใช้แล้วกฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ ที่เปิดให้สามารถเจาะข้อมูลส่วนบุคคลได้ (หากจำเป็น)

DarthDome

เมื่อวานนี้ มีการเปิดข้อมูลออกมาจากเว็บอย่างเป็นทางการของ ราชกิจจานุเบกษา ที่ได้ประกาศการใช้กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562  โดยเนื้อหาในกฎหมายนี้เปิดให้สามารถสั่งให้หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลส่งข้อมูล เพื่อให้ส่งเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา

และกฎหมายนี้ หากมีความจะเป็นที่ต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจจะใช้วิธีการดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นมา

นอกจากนี้ มาตรา 12 ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดให้มีการจัดศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.” เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศโดยให้ผู้อำนวยการ แต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.” มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงาน ของ ศป.ข. ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหน้าที่สำคัญของ ศป.ข. คือ ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกัน หรือแก้ไขสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุดสถานการณ์นั้น

คัดมาเพื่อคุณ