Avatar

NengSepticeye

" หากคนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ บทลงโทษของกฎหมายคงเหลือเพียงการประหารชีวิต "....เหน่ง....

1491 Articles Published | Follow: